Вие се намирате тук: За Нас Ценоразпис

Счетоводство БГ

Ценоразпис

ceni1 ceni2 ceni3 ceni4 ceni5

1. Цени на счетоводни услуги за свободни професии и наемодатели


ЦЕНИ ЗА ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ КАТО СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ ИЛИ ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ ОТ НАЕМИ

НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1 15
2 души 25

3 души

35

4 души

45

5 души

55

Над 5 човека

По договаряне

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подавен по интернет с електронен подпис (ползва се отстъпка на данъка в размер на 5% при условие, че данъка се внесе до 30.04 на съответната година) от 20 до 80 лв. в зависимост от сложността.

РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС


Брой персонал

Месечно възнаграждение

1 15
2 души 25

3 души

35

4 души

45

5 души

55

Над 5 човека

По договаряне

Изготвяне и подаване чрез електронен подпис на декларации по ЗДДС в зависимост от броя на документите:

Брой документи

Такса

До 20 док.

120

От 21 до 40 док.

160

От 41 до 80 док.

210

От 81 до 120 док.

260

От 121 до 200 док.

310

От 201 до 300 док.

360

От 301 до 400 док.

410

Над 401

по договаряне

При сумирано отчитане на работното време за персонала, месечното възнаграждение е в двоен размер.

ОТСТЪПКИ:
1. До 20% при импорт на приходите.

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подавен по интернет с електронен подпис (ползва се отстъпка на данъка в размер на 5% при условие, че данъка се внесе до 30.04 на съответната године) - БЕЗПЛАТНО.

Допълнителни такси
Първоначална такса - 50,00 лв.
Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват)но не по-малко от 250 лв.
Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват) но не по-малко от 50 лв.
Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 3 лв. на фактура

В абонамента е включено:
- Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното право
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
- Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис (5% отстъпка от дължимия данък)
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
- Подаване на информация за сключените трудови договори
- Представляване пред данъчните власти и други държавни институции
- Изкарване на удостоверение за липса на данчни задължения
- При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

*Забележка:
1. "Документ" е една фактура, сметка или квитанция.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Запазваме си правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, другото дружество не е.up


2. Цени на счетоводни услуги за микро фирми


ЦЕНИ ЗА МИКРО ФИРМИ

НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 20
2 души 30
3 души 40
4 души 50
5 души 60
Над 5 човека По договаряне

При сумирано отчитане на работното време за персонала, месечното възнаграждение е в двоен размер.

Годишно данъчно и счетоводно приключване

Брой документи Цена на годишно приключване Подаване на годишните отчети в Агенцията по вписванията (с включени държавни такси)
до 50 док. 200 70

от 51 до 100 док.

300 70
от 101 до 150 док. 370 70
над 101 док. По договаряне 70

ОТСТЪПКИ:
1. Ако ни предоставите документите си издадени до началото на месец Ноември до края на същия месец получавате 10% отстъпка от цената за годишното данъчно и счетоводно приключване.

Обработка на документи преди годишното приключване с цел получаване на текуща информация за състоянието – заплаща се авансово за годишното приключване.

Изготвяне на междинни финансови отчети (Баланс, ОПР и др.) – 50 лв.

Допълнителни такси:
Първоначална такса - 100,00 лв.
Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
Счетоводни консултации - 20 лв/час

В абонамента е включено:
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
- Подаване на информация за сключените трудови договори
- Подаване на годишна данъчна декларация
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
- Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения

*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Запазваме си правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, другото дружество не е.up


3. Цени на счетоводни услуги за малки фирми


Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС 90 110 130 20
Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС 120 140 160 20

Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС

150 170 190 20

Ф-ми с над 121 док. месечно нерег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне 20

Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС

160 180 200 20

Ф-ми с от 21 до 40 док. месечно рег. по ДДС

200
220 240 20

Ф-ми с от 41 до 80 док.месечно рег.по ДДС

250 270 290 20

Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС

300 320 340 20

Ф-ми с над 121 док. месечно рег. по ДДС

виж цените за средни фирми

виж цените за средни фирми

виж цените за средни фирми

25

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТЕ:
1. 10% за новорегистрирани фирми или новозапочващ бизнес
2. без такса за годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на отчети в Агенция по вписванията с държавни такси за първите две години при подписване на договор за същия срок. (не се дължи неустойка при прекратяване на договора поради спиране на дейност)

БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 50 лв. за подадена декларация.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1
10
2 20

3-5 души

50

6-10 души

100

над 10 души

по договаряне или виж цените за средни клиенти

При сумирано отчитане на работното време за персонала, месечното възнаграждение е в двоен размер.

Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:


Брой персонал

Месечно възнаграждение

До 2 придобивания /изпращания на месец.
60
От 2 до 5 придобивания / изпращания на месец. 100

От 6 до 10 придобивания / изпращания на месец.

160

Над 10 придобивания / изпращания на месец.

260

Допълнителни такси:
Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – едномесечно възнаграждение
Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение
Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват)но не по-малко от 250 лв.
Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват) но не по-малко от 50 лв.
Счетоводни одити – 100 лв.
Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси за всеки отделен случай
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 3 лв. на фактура

В абонамента е включено:
- Изготвяне на счетоводна политика
- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
- Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
- Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
- Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
- Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
- Представителство при провеждане на ревизии и одити
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
- Подаване на информация за сключените трудови договори
- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ
- Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА
- Подаване на годишна данъчна декларация
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
- Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения
- При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Запазваме си правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, другото дружество не е.up


4. Цени на счетоводни услуги за средни фирми


Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване на фирми регистрирани по Закона за ДДС


Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

от 121 до 200 док. 500 550 600 40
от 201 до 300 док. 600 650 700 40

от 301 до 400 док.

700 750 800 40

над 401 док.

виж цените за големи фирми

виж цените за големи фирми

виж цените за големи фирми

виж цените за големи фирми

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТЕ:
1. До 20% отстъпка при договаряне
2. без такса за годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на отчети в Агенция по вписванията с държавни такси за две години при подписване на договор за същия срок. (не се дължи неустойка при прекратяване на договора поради спиране на дейност)
3. 5% при импорт на приходни фактури
4. 5% при импорт на разходни фактури
5. 5% при импорт на банкови извлечения

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати


Брой персонал

Месечно възнаграждени

до 10 души
БЕЗПЛАТНО
от 11 до 30 души
200

от 31 до 50 души

400

над 50 души

по договаряне

При сумирано отчитане на работното време за персонала, месечното възнаграждение е в двоен размер.

Допълнителни такси
Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – 50% от месечното възнаграждение
Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 100 лв. за всеки отделен случай
Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват)но не по-малко от 500 лв.
Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки и БЕЗПЛАТНИ когато не се възстановява нищо.
Счетоводни одити – 500 лв.
Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – БЕЗПЛАТНИ
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 3 лв. на фактура

В абонамента е включено:
- Изготвяне на счетоводна политика
- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
- Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
- Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
- Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
- Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
- Представителство при провеждане на ревизии и одити
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
- Подаване на информация за сключените трудови договори
- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ
- Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА
- Подаване на годишна данъчна декларация
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
- Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения
- При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Запазваме си правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, другото дружество не е.up


5. Цени на публикуване на годишни финансови отчети за срок от 5 години:


При представяне на готови файлове по електронна поща - подписани и подпечатани и придружени с попълнена заявка - във формат pdf или jpg – 5 лв.
При представяне на хартиен носител по пощата или на място в офиса – 5 лв. плюс 1 лв. за сканирането на всяка страница от представения за публикуване материал.
*Забележка:
1. Запазваме си правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.
2. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, другото дружество не е.up