Вие се намирате тук: За Нас Услуги

Счетоводство БГ

Услуги

Нашата цел е вярно, точно и честно отразяване на дейността на нашите клиенти.
Специализирали сме се в създаването на вътрешен контрол в предприятията, съобразен със специфичните условия на работа във всяко едно от тях.
Услугите и консултациите, които предлагаме, покриват всички международно приети изисквания за качество и компетентност.

Счетоводни услуги

  • Абонаментно счетоводно обслужване:

1. Индивидуален подход при избора на формата и организиране на счетоводството за Вашата фирма.
2. Съставяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на Вашата дейност.
3. Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика.
4. Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи.
5. Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението (по желание).
6. Изготвяне и представяне по електронен път в ТД на НАП на месечни справки декларации по ЗДДС.
7. Калкулиране на фактическата стойност на произведената продукция.
8. Стойностно отчитане на стоково-материалните запаси.
9. Отчитане на дълготрайните активи, амортизиране и изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план.
10. Провеждане на годишни инвентаризации.
11. Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
12. Съставяне на годишен финансов отчет.
13. Изготвяне и представяне по електронен път в ТД на НАП на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
14. Изготвяне на справките за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.
15. Изготвяне и представяне по електронен път в ТСБ на необходимите статистически формуляри.
16. Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения.


  • ТРЗ, социално и здравно осигурителни отношения:

1. Изготвяне на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, ведомости за заплати.
2. Методическа помощ и консултации във връзка с трудово-правните взаимоотношения с персонала.
3. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета, работа с електронно банкиране.
3. Подготовка и предаване в НОИ на необходимите документи във връзка с изчисляване на обезщетения за временна нетрудоспособност.
4. Издаване и попълване на трудови и осигурителни книжки.
5. Изготвяне и представяне по електронен път на всякакви декларации и образци за целите на социалното осигуряване, включително представяне на информация по електронен път за осигурени лица в персоналния регистър на ТД на НАП.


  • ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ – годишно приключване и съставяне на годишни финансови отчети и данъчни декларации на физически и юридически лица.

  • КОНТРОЛ НАД ВАШИЯ СОБСТВЕН СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ - можем да организираме и контролираме работата във вашия счетоводен отдел, като гарантираме за качеството на свършената работа и постигнатите резултати.

  • Консултации в областта на счетоводството, данъците и осигурителните отношения.

  • Данъчна и осигурителна защита и представителство при ревизии; финансови консултации и разработване на бизнес-планове за финансиране.

  • Консултации в областта на фирмената организация и всичко, свързано с успешния бизнес в България.

  • Публикуване на годишни финансови отчети в интернет в съответствие със Закона за счетоводството (за тези, които не са задължени да публикуват в Агенцията по вписванията).